TAČKA NA PLjAČKU PENZIONERA

28.01.2018. 13:08

Nekoliko udruženja sindikata penzionisanih građana je krajem prošle godine pozvalo Vladu Srbije da prestane da primenjuje zakone na osnovu kojih su pre tri godine smanjene penzije, s obzirom da je ta odluka pravdana potrebom za fiskalnom konsolidacijom, a da se sada najviši predstavnici države hvale da su uspeli da u zemlјi povrate finansijsku stabilnost.

 Tom zahtevu pridružili su se i poznati ekonomski stručnjaci među kojima i Jurij Bajec koji iznosi zajedničko mišlјenje da ako je budžet sada u dobrom stanju zakonski treba rešiti privremeno smanjenje penzija, koje je uvedeno jer je državna kasa bila prazna. Sada bi bilo fer i korektno da se pravno taj problem reši. To je i zakonska obaveza države, ali i pitanje lične imovine penzionera.

Očekivanja 1,7 miliona penzionera da će vlada ukinuti Zakon o privremenom umanjenju penzija i od 2018. godine krenuti s usklađivanjem primanja prema rastu inflacije i BDP-a, pala su u vodu. Od toga, za sada definitivno nema ništa, iako je svojevremeno predlagano da važenje ovog propisa bude ograničeno do kraja  2017. godine.

Penzionerima jedino preostaje da preko domaćih sudova izbore svoje ustavno pravo zbog čega su pomenuta udruženja pokrenula akciju pod nazivom „Stavimo tačku na plјačku penzionera“, u kojoj zainteresovani penzioneri treba da podnesu zahtev nadležnoj filijali Fonda PIO o izdavanju uverenja o načinu povraćaja zadržanih delova penzije i o njihovom iznosu što je pravni osnov za eventualno dalјi (sudski) postupak (time se ujedno prekida i tok zastare ovog potraživanja).

Ovu akciju treba shvatiti i šire – kao svojevrsnu narodnu inicijativu za ukidanje važenja spornog zakona.

Kampanja se uspešno odvija i u nju se uklјučio veliki broj opštinskih udruženja penzionera, jedan broj političkih stranaka i slobodni mediji. Prema najnovijim informacijama do sada je podneto više od 90 hilјada zahteva filijalama Fonda PIO za izdavanjem pomenutih uverenja.

Opštinski odbor Demokratske stranke Apatin se pridružuje ovoj akciji  i kao svoju pomoć penzionerima objavlјuje tekst obrasca za podnošenje zahteva.

Potrebno je samo da se obrazac odštampa u 2 primerka, upišu lični podaci (ime i prezime, matični broj i adresa stanovanja) i bez ikakvih troškova zahtev dostavi nadležnoj filijali Fonda PIO.

 

_______________________________

Ime i prezime

________________________________

JMBG

________________________________

Adresa stanovanja

REPUBLIČKI FOND PIO

Služba filijale u Apatinu

Apatin

Predmet: Uverenje o visini i povraćaju iznosa penzije na osnovu Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i izdavanje Potvrde o isplati penzija

Na osnovu odredbi Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS“ broj 18/2016), kao i na osnovu člana 45 stav 1. i 49. stav 2. Statuta RF za PIO (“Sl. Glasnik RS“ broj 31/2008, 37/2008 i 140/2014) podnosim

     Z A H T E V E

  1. Da mi donesete UVERENјE u skladu sa članom 20. stav 2, člana 58. stav 1. i 2. i člana 70. stav 1. i 2. Ustava Republike Srbije, o visini i načinu isplate zadržanih iznosa penzije po osnovu Zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija („Sl. Glasnik RS“ broj 116/2014 i 99/2016) i to počev od isplate umanjene penzije za mesec novembar 2014. godine, do datuma podnošenja ovog zahteva zajedno sa pripadajućom zateznom kamatom.
  2. Da mi se izda UVERENјE (potvrda) o isplati moje penzije, za period od 01. 11. 2014. godine do datuma podnošenja ovog zahteva po mesecima sa pregledom:
  • Iznosa penzije po rešenju,
  • Isplaćenog iznosa penzije nakon umanjenja po gore pomenutom zakonu,
  • Obustavlјenog iznosa penzije.

 

                                                                                                          ________________

Categories: Vesti

Zatvoreno za komentarisanje.